Lietuviškai en English

PARAMOS F O N D A S

„Lietuvos energijos“ paramos fondo (toliau – Fondas) tikslas – koordinuotai ir skaidriai teikti paramą projektams ir veiklai, kuri atitinka „Lietuvos energijos“ grupės socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir puoselėjamas vertybes, kuria vertę visuomenei ir valstybei.
 

Paramos skyrimo tikslai:

 • bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Bendrovė, Grupės įmonės, Fondo dalininkai vykdo veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti Bendrovės, Grupės įmonių, Fondo dalininkų ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, turi būti susiję su Įmonių grupės, Fondo dalininkų strategija, veikla bei vykdomais projektais ir programomis, taip pat atitikti šiose Taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Šiems projektams, veikloms  bendra skiriama paramos suma negali būti didesnė nei 40 (keturiasdešimt) procentų viso paramai skiriamo Fondo biudžeto;
   
 • nacionaliniams sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą), meno, kultūros, mokslo, socialiniams projektams, veikloms, susijusioms su Bendrovės, Grupės įmonių, Fondo dalininkų strategija, ir (ar) akcentuojantiems ir skatinantiems valstybei svarbius dalykus, atitinkantiems šiose Taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Šiems projektams, veikloms bendra skiriama paramos suma negali viršyti  60 (šešiasdešimt) procentų viso paramai skiriamo Fondo biudžeto.
 • Stipendijas studentams, studijuojantiems „Lietuvos energijos“ strateginėms verslo kryptims svarbias studijų kryptis, pasirinkusiems baigiamojo magistro darbo temą iš pateikto temų sąrašo.

Parama regioniniams ir nacionaliniams projektams

Lietuvos energijos paramos fondas paramą skirsto vieną kartą metuose.

Prioritetinės kryptys 2017 metais:

 • Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, remiant organizacijas ar judėjimus, kurie turi socialinių projektų įgyvendinimo praktiką, jų veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visuomenei, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo.
   
 • onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas, skatinant visuomenines organizacijas ar judėjimus, kurių veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visos šalies mastu, turinčius tarptautinių socialinių projektų įgyvendinimo patirtį ir savo veikloje skleidžiantiems gerąją tokių projektų įgyvendinimo patirtį, teikiantiems žinias ir bendradarbiaujantiems su sveikatos priežiūros įstaigomis bei onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimomis, skatinantiems tokių vaikų šeimyninių ir socialinių ryšių palaikymą;
   
 • mokslo ir inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas, tyrimus ir darbus, kurių įgyvendinimas sustiprintų Lietuvos pozicijas tarptautinėje inovacijų rinkoje, padėtų stiprinti Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, didintų visuomenės susidomėjimą mokslu, įtvirtintų ilgalaikes mokslo institucijų, akademinės bendruomenės, verslo bei visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo tradicijas bei padėtų jauniesiems mokslo ir inovacijų talentams įsitvirtinti Lietuvos bei pasaulinėje mokslo bendruomenėje.
2017 metais fondo valdyba nustatė naują nacionalinio lygio paramos skyrimo kryptį – vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas. Likusios dvi kryptys – onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas bei mokslo ir inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas – liko nepakitusios. 
 
Naują paramos kryptį fondo valdyba pasirinko dėl šalyje išryškėjusių socialinių tendencijų: Lietuva vis dar patenka tarp šalių, kuriose nusižudo daugiausia asmenų, registruojama daug smurto prieš vaikus atvejų, kas trečias mokinys patiria patyčias, daug vaikų auga socialinės rizikos šeimose. Fondo vadovybės manymu, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas kuriant palankią vaikams ugdymo ir ugdymosi aplinką, suteikiant pozityviosios socializacijos kontekstą, prisidėtų prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo bei išvardintų problemų sprendimo.
 
Nacionalinės apimties projektams iš fondo paramai numatyto biudžeto bus skiriama 60 proc., bendruomenių, kurių aplinkoje veikia Grupės įmonės, t.y. regioniniams projektams – 40 proc.
 
Aktualūs dokumentai (regioninė ir nacionalinė parama)
Priimamos tik Fondo nustatytos formos paraiškos ir tik iš anksto nurodytu laikotarpiu. Teikiant paraiškas privalote naudoti aktualią dokumento formą. 

Paraiškų vertinimas (regioninė ir nacionalinė parama)

Paraiškų vertinimas vyksta dviem etapais: administracinio paraiškos vertinimo metu įvertinamas paraiškos užpildymo taisyklingumas, o kokybinio vertinimo metu vertinamas paraiškos atitikimas paramos skyrimo kriterijams. Nacionalinės apimties projektams iš fondo paramai numatyto biudžeto skiriama 60 proc., bendruomenių, kurių aplinkoje veikia Grupės įmonės, t.y. regioniniams projektams, – 40 proc.
 
Vertinant paraiškas atsižvelgiama į veiklos ar projekto kokybę ir atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, vertybėms, veiklos tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę visuomenei, atitiktį fondo veiklos tikslams, o nacionalinio lygmens paraiškoms – ir prioritetines paramos sritis.
 
Vertinant paraiškas laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo, konfidencialumo, bei atitikties Fondo veiklos tikslams principų. Vertinama paraiškų kokybė, idėjos originalumas ir aktualumas, atitikimas socialinei realybei ir savalaikiškumui, pareiškėjo vykdomos veiklos skaidrumas, rezultatų ir rodiklių pagrįstumas, sukuriama vertė visuomenei, atitikimas „Lietuvos energijos“ grupės vertybėms, socialinės atsakomybės kryptims ir kitiems kriterijams, nurodytiems paramos valdymo taisyklėse.
 
Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui. 
 
Paraiškų vertinimas ir sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimas
Vertinimas vykdomas dviem etapais:
 
1) Administracinis paraiškos vertinimas, kurio metu vertinamas paraiškos paramai gauti užpildymas;
2) Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinama paraiškos paramai gauti atitiktis paramos skyrimo kriterijams.
 
Atliekant administracinį paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra užpildyta netinkamai, Fondo atstovas informuoja pareiškėją apie paraiškos pildymo trūkumus. Pareiškėjas nurodytus trūkumus turi teisę pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas ir pateikti Fondui patikslintą paraišką. Pareiškėjui nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų arba pašalinus ne visus, paraiška toliau nevertinama.
 
Visos tinkamai užpildytos paraiškos perduodamos Vertinimo komitetui, kuris vėliau atlieka kokybinį Paraiškų vertinimą. Tuo atveju, jei Vertinimo komitetui paraiškos vertinimo metu trūksta informacijos vertinimui atlikti, vertinimo komitetas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl informacijos patikslinimo. Pareiškėjas privalo patikslinti informaciją per 2 darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos. Pareiškėjui nustatytu terminu nepatikslinus prašomos informacijos, paraiška atmetama. Atlikęs kokybinį paraiškų vertinimą, Vertinimo komitetas parengia nustatytos formos paraiškų vertinimo ataskaitą ir teikia ją Vadovui. Vadovas šią ataskaitą teikia Valdybai. Valdybai pritarus paraiškų vertinimo ataskaitai, ji teikiama tarybos nuomonei.
 
Paramos gavėjams taikomi reikalavimai, paramos skyrimo kriterijai ir kita aktuali informacija pateikiama Paramos skyrimo politikoje ir Paramos valdymo taisyklėse.

„Lietuvos energijos“ grupės akcininko sprendimu, paramos fondo biudžetą gali sudaryti visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grupės įmonių grynojo pelno, įvertinto eliminuojant netipinės veiklos rezultatą.
 

Stipendijos studentams

Fondas siekdamas stiprinti bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo įstaigų, gabiausiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams skirs vardines stipendijas. Tokiu būdu bus skatinami jauni žmonės, pasirinkę „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strateginėms verslo kryptims svarbias studijas bei baigiamųjų darbų temas.
 
Fondas  atrinko penkis Lietuvos universitetus, kurių vykdomų su energetika ir technologijomis susijusių studijų programų magistrantai galėjo pretenduoti į vardines stipendijas. 2016 - 2017 mokslo metams numatyta skirti dešimt stipendijų pažangiausiems magistro studijų studentams. Vienos metinės vardinės stipendijos dydis sieks 1500 EUR
 
Informacija apie konkursą stipendijai laimėti skelbiama atrinktų aukštųjų mokyklų tinklapiuose.
 
Pageidaujančių kandidatų į vardines stipendijas tinkamumą vertina speciali atrankos komisija - specialistų grupė, sudaryta iš „Lietuvos energijos“ darbuotojų, pačių universitetų akademinės bendruomenės narių bei kitų ekspertų. Komisija įvertina studento studijų rezultatus ir pažangumą, motyvaciją, tobulėjimo potencialą ir praktinio tiriamojo darbo įgūdžius bei priima galutinį sprendimą dėl stipendijos skyrimo. 

Aktualūs dokumentai (stipendijų parama)

Kontaktai

Laura Šebekienė
„Lietuvos energijos“ paramos fondo vadovė
Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius
Tel. +370 (5) 278 2042
parama@le.lt
 
Paraiškos pildymo klausimais skambinti:
- Regioninė ir nacionalinė parama +370 (5) 278 2042 (Laura)
- Stipendijų skyrimas +370 626 46201 (Vilija)