Lietuviškai en English

Skelbiama „Lietuvos energijos“ nepriklausomų Stebėtojų tarybos narių atranka

2017-06-20
Finansų ministerija skelbia energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką. Pastarąją tarybą, pagal finansų ministro patvirtintas naujas korporatyvinio valdymo gaires, iš viso sudarys 5 nariai, iš jų 3 bus nepriklausomi, o 2 – paskirti vienintelio „Lietuvos energijos“ akcininko – Finansų ministerijos.
 
Tokia stebėtojų tarybos sudėtis, kai daugiau nei pusė akcininko formuojamo organo narių yra nepriklausomi, užtikrins reikiamų kompetencijų pritraukimą bei nepriklausomumo principo įgyvendinimą. Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai turės atitikti bendruosius ir specialiuosius Finansų ministerijos keliamus reikalavimus, o taip pat ir nepriklausomumo kriterijus.
 
„Energetikos įmonių grupės stebėtojų taryba bus formuojama vadovaujantis naujomis korporatyvinio valdymo gairėmis, kurios parengtos remiantis pripažintų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis -  EBPO, NASDAQ OMX - bei geraisiais korporatyvinio valdymo pavyzdžiais. „Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybai ir įmonių grupei  bus keliami ambicingi tikslai, apimantys tiek skaidrų valdymą, tiek didesnės vertės kūrimą Lietuvos verslui bei gyventojams, tiek tvarią grąžą akcininkui – valstybei“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
 
Dabartinės „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos kadencija baigiasi liepos 19 d. Šiuo metu ją sudaro 7 nariai (pareigas eina 6), iš kurių 3 yra nepriklausomi.
 
„Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba veikia visos įmonių grupės mastu, pagrindinės funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl Bendrovės strategijos, finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą, taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba pagal Korporatyvinio valdymo gaires formuoja Skyrimo ir atlygo, Audito bei Rizikų valdymo priežiūros komitetus, taip pat, prireikus, specialiems klausimams spręsti gali būti sukurti ir kiti komitetai.
 
Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ per 4 veiklos metus ne tik sėkmingai pertvarkė ir išgrynino grupės veiklas, bet ir užtikrino reikšmingą grąžą savo akcininkui – Lietuvos valstybei. Skaičiuojama, kad per 2013 – 2016 metų laikotarpį „Lietuvos energija“ į valstybės biudžetą sumokėjo beveik 240  mln. eurų dividendų, o už paskutinius metus išmokėtų dividendų suma viršijo 100 mln. eurų. EBPO, vertindama valstybės valdomas įmones, nurodė „Lietuvos energiją“ kaip skaidriai valdomą bendrovę. „Lietuvos energija“, kaip gerasis valstybės įmonių valdymo pavyzdys, buvo paminėta EBPO pirmosios Lietuvos ekonominės apžvalgos ataskaitos pristatymo metu.
 
 
Informacijos šaltinis - Finansų ministerija