Paskirta nauja „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narė

2019-02-01
Energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ stebėtojų taryboje darbą pradėjo nauja narė Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė. Ji pakeitė buvusį ministerijos darbuotoją ir „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narį Ramūną Dilbą.

„Strategiškai svarbios „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą sudaro savo srities profesionalai. Jiems keliami itin aukšti skaidrumo ir aiškumo reikalavimai, apimantys tiek pažangų valdymą, tiek didesnės vertės kūrimą Lietuvos verslui bei gyventojams“, - sako finansų ministras Vilius Šapoka.

„Lietuvos energijos“ stebėtojų taryboje dirba  stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys Darius Daubaras, AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, taip pat PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Andrius Pranckevičius, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė ir akcininko – Finansų ministerijos atstovė Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė.

„Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba formuojama remiantis korporatyvinio valdymo principais, kurie atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai – du narius deleguoja bendrovės akcijas valdanti Finansų ministerija, kiti trys nariai turi būti nepriklausomi. Tokia sudėtis užtikrina reikiamų kompetencijų pritraukimą ir nepriklausomumo principo įgyvendinimą.

„Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos veikla apima visą įmonių grupę, o jos pagrindinės funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, bendrovės strategijos tvirtinimą, nuomonės teikimą dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui, taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba pagal Korporatyvinio valdymo gaires formuoja Skyrimo ir atlygo, Audito bei Rizikos valdymo ir veiklos etikos komitetus, o prireikus spręsti specialius klausimus gali būti sukurti ir kiti komitetai.