Privatumo taisyklės

 
 
Privatumo pranešimas
 
Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip Duomenų valdytojas „Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.
 
Pranešimo nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė:
 • asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
 • asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto svetainėje;
 • asmenims, kurie pateikia Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdami dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje (toliau – Kandidatams)
 
Sąvokos
 
Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).
 
Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus (vykdydama teisinę prievolę) arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
 
Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis:
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kai asmenys kreipiasi į Bendrovę teikdami klausimus ir informaciją Bendrovei paštu, el. paštu ar telefonu vadovaudamasi sutikimo arba teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų ir kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei objektų saugumą gali vykdyti vaizdo stebėjimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Atrankų vykdymas ir kandidatūrų vertinimas. Bendrovė tvarko Kandidatų duomenis, kai asmenys teikia savo gyvenimo aprašymus (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudami Bendrovės arba kitos „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonės skelbiamose atrankose į darbo pozicijas arba norėdami atlikti praktiką vadovaudamasi sutikimo pagrindu.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.
Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
 
Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)
Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:
 • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
 • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.
 • Duomenys, esantys Kandidato pateiktame CV ar kituose dokumentuose
 • Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys užfiksuoti Bendrovės padaliniuose, garso įrašų duomenys užfiksuoti su asmenimis bendraujant telefonu, kt.
 • Slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnė informacija apačioje „Slapukai ir jų naudojimas“).
 • Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.
Asmens duomenų gavimas
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba Bendrovė gauna iš kitų šaltinių, pvz., „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonių, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.
 
Asmens duomenų teikimas
 
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:
 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės  vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Bendrovei programinės įrangos priežiūros, apskaitos, personalo atrankos ir (ar) vertinimo, darbo santykių administravimo ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės funkcionavimą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės Klientų, darbuotojų ir turto saugumą, ar pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.
 
Duomenų saugojimo trukmė
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.
 
Taikomos saugumo priemonės
 
Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
 
Kandidatų duomenų tvarkymas
 
Duomenis apie Kandidatus Bendrove gauna tiesiogiai iš Asmens, dalyvaujančio atrankoje, taip pat iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).
Tam tikrą informaciją apie Kandidatus Bendrovė gali gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. iš Kandidatą rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau iš buvusių darbdavių informacija bus renkama tik Kandidatą informavus, o iš esamo darbdavio - tik turint Kandidato sutikimą.
 
Duomenis, kuriuos Kandidatas pateikė Bendrovei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje, Bendrovė ir (arba) kita „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonė naudoja tik tos konkrečios atrankos vykdymo tikslu, jei asmuo neišreiškė sutikimo dėl jo pateiktų Asmens duomenų naudojimo kitose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose.
 
Jei Asmuo išreiškia sutikimą dėl jo Asmens duomenų naudojimo kitose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose, Bendrovė saugo ir naudoja Asmens pateiktus Asmens duomenis tolesnėse „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose 2 metus po pateikimo arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio jo duomenų tvarkymo. Savo sutikimą Asmuo gali bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu atrankos@le.lt
  
Bendrovėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojai gali teikti Bendrovei informaciją apie potencialius kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Bendrovei.
 
Jei įvertinus kandidatūrą, Asmuo nebuvo atrinktas į tam tikrą poziciją Bendrovėje, bet davė sutikimą, kad juo duomenys būtų saugomi „Lietuvos energijos“ duomenų bazėje, tai jie bus naikinami po 2 m. 
 
Asmenų teisės
 
Asmuo susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:
 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
 • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 
Asmenys gali kreiptis dėl šio Pranešimo arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Žvejų g. 14, LT-09310, el. paštu biuras@le.lt,  telefonu (8 5) 278 2998 arba į Bendrovės asmens duomenų apsaugos pareigūną: dap@le.lt
 
Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.