Lietuviškai en English

Duomenų tvarkymas

Privatumo pranešimas
 
VERSION IN ENGLISH 
 
Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai kaip „Lietuvos energija“, UAB, įmonės kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.
 
Pranešimo nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie lankosi Svetainėje ir (ar) Bendrovei pateikia savo asmens duomenis (toliau – Asmenys). Visi Asmenys, naudodamiesi Svetaine ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiuo Pranešimu bei sutinka su Pranešime pateikiamomis sąlygomis. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Pranešimą apie tai paskelbdama Svetainėje.
 
Sąvokos
 
Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).
 
Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
 
Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis:
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis kai Asmenys kreipiasi į Bendrovę teikdami klausimus ir informaciją Bendrovei paštu, el. paštu ar telefonu vadovaudamasi sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų ir kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei objektų saugumą gali vykdyti vaizdo stebėjimą vadovaujantis teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Atrankų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kai Asmenys teikia savo gyvenimo aprašymus (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudami Bendrovės arba kitos „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonės skelbiamose atrankose į darbo pozicijas arba norėdami atlikti praktiką vadovaudamasi sutikimo pagrindu.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.
Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
 
Asmens duomenų gavimas
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba Bendrovė gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.
 
Asmens duomenų teikimas
 
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:
 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės  vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės Klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.
 
Duomenų saugojimas
 
Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.
 
Taikomos saugumo priemonės
 
Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
 
 
Asmenų teisės
 
Asmuo susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:
 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
 • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 
Asmenys gali kreiptis dėl šio Pranešimo arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Žvejų g. 14, LT-09310, el. paštu biuras@le.lt  arba žodžiu (8 5) 278 2998.
 
Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Slapukai ir jų naudojimas
 
Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.
 
Svetainėje naudojami slapukai: PHPSESSID, kuriame saugomas sesijos ID, per kurį susisieja Svetainės lankytojo informacija serveryje ir naršyklėje ir „cookies_notification_closed“, kuris naudojamas slapukų juostos uždarymo būsenos saugojimui.
 
Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.
 
Kandidatų duomenų tvarkymas
 
Bendrovė tvarko Kandidatų asmens duomenis, siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, bei darbo sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.
 
Duomenis, kuriuos Asmuo pateikė Bendrovei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje, Bendrovė ir (arba) kita „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonė naudoja tik tos konkrečios atrankos vykdymo tikslu, jei asmuo neišreiškė sutikimo dėl jo pateiktų Asmens duomenų naudojimo kitose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose.
 
Jei Asmuo išreiškia sutikimą dėl jo Asmens duomenų naudojimo kitose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose, Bendrovė saugo ir naudoja Asmens pateiktus Asmens duomenis tolesnėse „Lietuvos energijos“ įmonių grupės skelbiamose atrankose 2-us metus po pateikimo arba iki kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio jo duomenų tvarkymo. Savo sutikimą Asmuo gali bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu atrankos@le.lt.
 
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis kitoms „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėms siekiant tinkamai įvykdyti atranką į Bendrovėje arba kitoje „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonėje esančią poziciją.
 
Bendrovėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu „Lietuvos energijos“ įmonių grupės darbuotojai teikia informaciją apie potencialius kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Bendrovei.
 
Bendrovė gali rinkti Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio prieš tai informavęs kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik Kandidato sutikimu.