Lietuviškai en English

Saugumas

Darbų saugos ir sveikatos politika

„Lietuvos energijos“ grupėje ypač daug dėmesio skiriama darbo saugos ir sveikatos kultūros darbo vietose kėlimui, pačių darbuotojų atsakomybės didinimui.  
 
Grupėje patvirtinta „Darbų saugos ir sveikatos  politika“ (DSS), skirta formuoti asmenine atsakomybe ir bendradarbiavimu grįstą saugos kultūrą įmonėse.  
 
Aukščiausio lygmens vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, o saugos kultūra suprantama kaip sudėtinė organizacijos kultūros dalis.  DSS specialistai įmonėse rūpinasi darbo priemonėmis, vertina darbo vietų rizikas, organizuoja sveikatos patikras, skiepijimus (lauko sąlygomis dirbantiems darbuotojams).
 
Energetikos sektoriaus darbai susiję su daug įvairių rizikų: darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose, hidrotechniniuose įrenginiuose, šilumos gamybos įrenginiuose, darbai aukštyje, ugnies darbai, darbai su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, karštais paviršiais ir pan. Dažnai privalo būti naudojamos įvairios apsaugos priemonės – šalmai, akiniai, saugos diržai, respiratoriai, apsauga nuo triukšmo ir pan. 
 
Energetikos sektoriaus ypatumai: elektros energetika, šilumos energetika, gamtinių ir suskystintųjų naftos dujų energetika, naftos energetika.
 
Grupės įmonėse vykdomas aktyvus dialogas įgyvendinant darbuotojų sveikatos priežiūros, stebėsenos, saugios ir švarios darbo aplinkos bei darbuotojų saugos ir kultūros gerinimo priemones. Diegiant privalomas ir papildomas priemones sveikatos priežiūros ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis srityse, mažėja incidentų.
 
Siekiant gerinti grupės objektuose dirbančių darbuotojų  profesinį pasirengimą, keliama darbuotojų kvalifikacija, kartu su Lietuvos elektros energetikos asociacija ir Energetikų mokymo centru, nuolat organizuojamos Energetikų meistriškumo varžybos. Grupės įmonėse vykdomos „Saugos dienos“, kurių metu tikrinama, kaip darbuotojai laikosi darbo saugos taisyklių. Darbuotojų saugos pažeidimams grupėje taikoma nulinės tolerancijos politika.
 
Energijos gamybos ir tinklų priežiūros įmonėse  įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001:2007. Sistemos audito išvadoje auditoriai pabrėžė, kad bendrovė tinkamai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 reikalavimų ir vykstantys darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo aplinkos kultūros kėlimo procesai yra efektyvūs.
 

Energetikos darbuotojų sertifikavimas

Grupei priklausantis VšĮ „Energetikų mokymų centras“ 2015 metais tapo pirmąja akredituota energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaiga: centro Sertifikavimo skyrius atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos sektorių darbuotojų, suvirintojų bei suvirinimo operatorių sertifikavimą. 
 

Rangovų darbo organizavimas

Darbų vadovai ir darbų vykdytojai yra nuolat instruktuojami ir supažindinami su  esamais ir galimais rizikos veiksniais bei darbų organizavimo ir atlikimo tvarkomis prieš jų pradžią. Kartu su Valstybine darbo inspekcija rangovų darbuotojams rengiami seminarai apie darbų saugą.
 
Rangovų darbo vietų patikrinimus, mokymus, saugos dienų organizavimą ir kitas priemones grupės įmonės įgyvendina savo iniciatyva – tokių reikalavimų nėra numatyta teisės aktuose.
 
Rangovų darbo vietose nuolat vykdomi patikrinimai, fiksuojami pažeidimai, kartais – net stabdomi darbai.
 
Imdamasi visų privalomų ir papildomų priemonių saugai darbe užtikrinti, grupė planuoja su Valstybine darbo inspekcija ir Valstybine energetikos inspekcija sutarti, kad, suteikiant teises įmonėms atlikti darbus, būtų griežčiau vertinamas sugebėjimas atlikti darbus saugiai.
 
Atsižvelgiant į ypač aukštą rizikos lygį, 2015 metais grupės Stebėtojų tarybos Rizikos valdymo priežiūros komiteto rekomendacija, buvo parengtas bendras įmonių grupės DSS srities rizikos mažinimo planas. Tęsiant šią veiklą 2016 metais, įkurtas Darbų saugos ir sveikatos komitetas, kuris visos grupės mastu koordinuoja DSS klausimus ir iniciatyvas kryptingai siekiant įgyvendinti 0 nelaimingų atsitikimų rodiklį.