Saugumas

Darbų saugos ir sveikatos politika

 
 
„Lietuvos energijos“ grupėje ypač daug dėmesio skiriama darbo saugos ir sveikatos kultūros darbo vietose kėlimui, pačių darbuotojų atsakomybės didinimui. 
 
Grupėje patvirtinta „Nulinės tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe politika“, skirta formuoti asmenine atsakomybe ir bendradarbiavimu grįstą saugos kultūrą įmonėse. 
 
Vadovai yra atsakingi už saugią ir sveiką darbo aplinką, o saugaus darbo kultūra suprantama kaip sudėtinė organizacijos kultūros dalis.  Darbo saugos specialistai  įmonėse rūpinasi tinkamomis ir patogiomis darbo priemonėmis, vertina darbo vietų rizikas, organizuoja sveikatos patikras, skiepijimus (lauko sąlygomis dirbantiems darbuotojams).
 
Energetikos sektoriaus darbai susiję su daug įvairių rizikų: darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose, hidrotechniniuose įrenginiuose, šilumos gamybos įrenginiuose, darbai aukštyje, ugnies darbai, darbai su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, karštais paviršiais ir pan. Dažnai privalo būti naudojamos įvairios apsaugos priemonės – šalmai, akiniai, saugos diržai, respiratoriai, apsauga nuo triukšmo ir pan.
 
Grupės įmonėse vykdomas aktyvus dialogas įgyvendinant darbuotojų sveikatos priežiūros, stebėsenos, saugios ir švarios darbo aplinkos bei darbuotojų saugos ir kultūros gerinimo priemones. Diegiant privalomas ir papildomas priemones sveikatos priežiūros ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis srityse, mažėja incidentų.
 
Siekiant gerinti grupės objektuose dirbančių darbuotojų  profesinį pasirengimą, keliama darbuotojų kvalifikacija ir taikomos pažangiausios ir efektyviausios ugdymosi priemonės – virtualios realybės mokymai. Grupės įmonėse vykdomos „Saugos dienos“, kurių metu tikrinama, kaip darbuotojai laikosi darbo saugos taisyklių, taip pat su darbuotojais kalbamasi apie tai, kaip galima gerinti saugaus darbo kultūrą įmonėse. Darbuotojų saugos pažeidimams grupėje taikoma nulinės tolerancijos politika.
 
Energijos gamybos ir tinklų priežiūros įmonėse  įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001:2007. Sistemos audito išvadoje auditoriai pabrėžė, kad bendrovė tinkamai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 reikalavimų ir vykstantys darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo aplinkos kultūros kėlimo procesai yra efektyvūs.
 
Rangovų darbo organizavimas
 
Darbų vadovai ir darbų vykdytojai yra nuolat instruktuojami ir supažindinami su  esamais ir galimais rizikos veiksniais bei darbų organizavimo ir atlikimo tvarkomis prieš jų pradžią. Kartu su Valstybine darbo inspekcija rangovų darbuotojams rengiami seminarai apie darbų saugą.
 
Rangovų darbo vietų patikrinimus, mokymus, saugos dienų organizavimą ir kitas priemones grupės įmonės įgyvendina savo iniciatyva – tokių reikalavimų nėra numatyta teisės aktuose.
 
Rangovų darbo vietose nuolat vykdomi patikrinimai, fiksuojami pažeidimai, kartais – net stabdomi darbai.
 
Imdamasi visų privalomų ir papildomų priemonių saugai darbe užtikrinti, grupė planuoja su Valstybine darbo inspekcija ir Valstybine energetikos inspekcija sutarti, kad, suteikiant teises įmonėms atlikti darbus, būtų griežčiau vertinamas sugebėjimas atlikti darbus saugiai.
 
Atsižvelgiant į ypač aukštą rizikos lygį, 2015 metais grupės Stebėtojų tarybos Rizikos valdymo priežiūros komiteto rekomendacija, buvo parengtas bendras įmonių grupės darbų saugos srities rizikos mažinimo planas. Tęsiant šią veiklą 2016 metais, įkurtas Darbų saugos ir sveikatos komitetas, kuris visos grupės mastu koordinuoja darbų saugos klausimus ir iniciatyvas kryptingai siekiant įgyvendinti 0 nelaimingų atsitikimų rodiklį.