Aukšti darbo standartai

Žmogaus ir darbo teisės

„Lietuvos energijos“ grupė remia ir gerbia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje ir užtikrina, jog neprisideda prie žmogaus teisių pažeidimų bei griežtai pasisako prieš bet kokius jų pažeidimus.

Grupė įgyvendina sąžiningą bei skaidrią darbo užmokesčio politiką, laikosi viršvalandinį darbą ir darbo laiko trukmę reglamentuojančių įstatymų, pasisako prieš bet kokią diskriminaciją (darbuotojų atžvilgiu ar įdarbinimo metu) bei priverstinį ar vaikų darbą gerbia darbuotojų teisę į poilsį, skatina darbo-šeimos balansą. Įmonių grupėje iki šiol nebuvo nustatyta kokių nors diskriminacijos ar kitų incidentų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais.
 

Žmogiškųjų išteklių politika

Grupė siekia palaikyti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, skatinančią darbuotojų motyvaciją ir atsakomybę, bendradarbiauti ir vieningai siekti geriausio rezultato. Siekiama pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, užtikrinti abipusę naudą ir kurti ilgalaikės partnerystės santykius.
 
Bendra „Lietuvos energijos“ įmonių grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politika yra orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą ir atsakingos organizacinės kultūros formavimą, užtikrinantį didesnės vertės klientams, partneriams ir visuomenei kūrimą.
 

Profesinės sąjungos ir kolektyvinės sutartys

Keturiose didžiosiose grupės įmonėse (ESO, LEG, EnePRO; apima apie 70 proc. visų darbuotojų) veikia profesinės sąjungos ir galioja kolektyvinės sutartys. Bendrovės rūpinasi darbuotojų sveikata bei darbuotojams palankios organizacinės kultūros įtvirtinimu.
 

Atlygio sistema

Grupės atlygio politika užtikrina objektyvų pareigybių vertinimą pagal reikalingą išsilavinimą, problemų sudėtingumą ir atsakomybės lygį, leidžia efektyviai valdyti išlaidas ir užtikrina, kad verslo valdymo logika, rezultatai ir kuriama vertė atsispindėtų darbo užmokesčio sistemoje.
 

Organizacinės  kultūros vystymas

2015 m. daug dėmesio skirta koordinuotam organizacijos vystymui, naujos organizacinės kultūros formavimui, kompetencijų stiprinimui ir išlaikymui.
 
Pradėtas įgyvendinti Žmogiškųjų išteklių (ŽI) valdymo išgryninimo projektas. Formuojama ŽI valdymo konsultavimo funkcija: įmonių vadovai turi vidinius partnerius, kurie daugiau laiko skiria savo įmonių vadovų kasdieniam ugdymui, lyderystės vystymui organizacijoje.
 
Trečią kartą įmonių grupėje inicijuotas darbuotojų kompetencijų 3600 vertinimas, kurio metu darbuotojai gavo grįžtamąjį ryšį iš tiesioginių vadovų, pavaldinių bei kolegų.
 
2015 m. visiems „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojams pristatytas jiems skirtas leidinys – „LE knyga“. Tai grupės darbuotojo gidas, stalo knyga, skirta ir naujokui, ir senbuviui. Knygoje apibendrinami svarbiausi „Lietuvos energijos“ korporatyvinio valdymo principai, organizacinė kultūra, tikslai ir vertybės. Knyga leidžia greitai gauti svarbiausią informaciją, reikalingą kasdieniame darbe ir supratimą apie energetikos sektoriaus veiklą.
 

Kompetencijų ugdymas ir karjera

„Lietuvos energijos“ grupėje nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas.
 
Atskirose įmonėse grupės lygmeniu organizuoti įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pvz., lyderystės, komandos formavimo, pokyčių valdymo, komunikavimo, projektų valdymo, verslo procesų valdymo ir kt.
 

Naujų darbuotojų integravimas

Siekiant užtikrinti tinkamą naujų darbuotojų adaptacijos procesą, naujiems darbuotojams organizuojamos „Naujokų dienos“ ir mokymai. Jų metu darbuotojai susipažįsta su bendrovės strategija, vadovais, padalinių veiklomis.
 
Naujokams pristatomos energetikos sektoriaus sandara, bendrovės strateginės kryptys, misija, vizija, vertybės, antikorupcijos politika, svarbiausi energetikos sektoriaus veikimo principai, elektrotechnikos pagrindai. Naujiems darbuotojams yra priskiriami kuratoriai – to paties padalinio darbuotojai, kurie yra atsakingi už įvairiapusę pagalbą naujiesiems darbuotojams bandomojo laikotarpio metu.

 

Praktikos galimybės

Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2015 m. praktiką grupėje atliko 243 praktikantai, vėliau 15 iš jų įsidarbino bendrovėje.