Aplinkosauga

Suprasdami aplinkosauginius iššūkius ir savo vaidmens svarbą jų sprendime, siekiame savo veikloje naudoti pažangias priemones, padedančias mažinti poveikį aplinkai bei skatinti racionalų išteklių valdymą ir naudojimą, mažinti sąnaudas ir atliekas, o plėtrą planuoti atidžiai vertindami galimo poveikio aplinkai aspektus.
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupė savo kasdienėje veikloje siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, mažinti energetikos objektų poveikį žmonėms ir aplinkai – gamyboje diegti modernias, efektyvias ir saugias technologijas, mažinti taršą, diegti aplinkai draugiškas inovacijas bei sprendimus.  
 
Grupė nuosekliai vadovaujasi tarptautiniais, ES ir nacionaliniais aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taiko prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai. 2015 m. grupė sumokėjo 78 tūkst. eurų aplinkos taršos mokesčių ir 155 tūkst. eurų mokesčių už gamtos išteklius. 
 
Energijos gamybos įmonės nuosekliai vykdo visus esamus aplinkos apsaugos reikalavimus ir savo iniciatyva, proaktyviai  rūpinasi naujų įrenginių statyba bei senų įrenginių atnaujinimu, siekdami kad jų veikla darytų kuo mažesnę įtaką aplinkai.

Iššūkiai aplinkosaugoje

Aktualūs aplinkos apsaugos klausimai: energetinis efektyvumas, iškastinio kuro naudojimo mažinimas, saugus ekologiniu požiūriu pavojingų medžiagų naudojimas, saugi įrenginių eksploatacija, atsakingas susidariusių atliekų tvarkymas, atmosferos taršos mažinimas  ir pan.  
 
Energijos gamybos įmonėms taip pat rūpi ir kiti iššūkiai, pavyzdžiui, hidroelektrinėse – ir Kauno marių bei Nemuno (žemiau Kauno HE) vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir pan., tuo tarpu skirstomųjų (tiek dujų, tiek elektros) tinklų daliai aktualu kraštovaizdžio klausimai – apsauga nuo vizualinės taršos, žemės kasimo darbai, želdinių priežiūra, paukščių (ypač gandrų) populiacijos apsauga. 
 
Vienas svarbiausių „Lietuvos dujų“ tikslų kontroliuojant ir techninių priemonių pagalba mažinant atmosferos taršą – suvaldyti galimus dujų nuotėkius paskirstant gamtines dujas. Siekiant užtikrinti dujų sistemų patikimumą, vykdoma dujotiekių ir jų įrenginių techninė priežiūra, remontas, rekonstrukcija ir modernizavimas. Dujų patekimas į atmosferą dėl trečiųjų asmenų kaltės per 2015 m. sudarė 179 MWh (prieš metus 671 MWh). Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms, susijusioms su dujų išleidimu į atmosferą, sudarė 126 790 MWh (2014 m. – 125 044 MWh). 

Aplinkos vadybos sistemos standartai 

„Lietuvos energijos gamyba“ ir „Lietuvos dujos“ palaiko aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001. Tarptautinis sertifikatas nurodo, kad veikloje vadovaujamasi svarbiausiais aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo, stebėjimo, valdymo ir gerinimo reikalavimais.
 
Bendrovių siekis daryti kuo mažesnį poveikį aplinkai įtvirtinamas kasmet sudaromuose aplinkos apsaugos tiksluose. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms.

Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga 

Elektros skirstomuosius tinklus eksploatuojanti ESO kloja kabelius vietovėse, kur buvusių oro linijų laidai pavojingai priartėję prie želdinių ar kur pasenusi infrastruktūra lemia daug gedimų. Kabelinės linijos užtikrina patikimesnį elektros tiekimą gyventojams ir yra saugesnės, be to, leidžia džiaugtis gražesniu kraštovaizdžiu. Per 2015 m. buvo sukabeliuota 1673 km linijų (iš viso 2014–2025 metais planuojama nutiesti 18 tūkst. km požeminių ir izoliuotų linijų).
 
Hidroenergijos gamyboje rūpinamasi žuvų, elektros skirstomųjų tinklų priežiūroje - paukščių, ypač baltųjų gandrų populiacijos apsauga.

Išteklių tausojimas

„Lietuvos energijos“ grupė 2015 m. pradėjo centralizuoti transporto ūkio valdymą siekdama sutaupyti grupės transporto ūkio administravimo kaštus. Grupė siekia pirkti vieningas automobilių nuomos paslaugas, įskaitant automobilių priežiūrą, draudimą, remontą, kt. Pasiūlymai vertinami remiantis ekonominio naudingumo kriterijais – be paslaugų kainos, vertinamas ir siūlomų automobilių kuro suvartojimas. 
 
Iš viso grupė centralizuotai naudoja per 1230 lengvųjų ir apie 290 specialiojo transporto automobilių: tai įvairios paskirties vienatūriai, maži visureigiai, furgonai, mikroautobusai, daugiausia naudojami skirstomųjų tinklų infostruktūrai prižiūrėti. Vilniaus mieste grupė skatina naudotis viešąja dviračių sistema – keisti automobilio stovėjimo vietą į oranžinio dviračio abonementą. Per 2013-2014 m., optimizavus transporto parką ir atsisakius beveik 12 proc. automobilių, buvo sutaupyta 0,7 mln. eurų. 
 
Kasdienėje veikloje grupės bendrovės siekia tausoti vandenį ir naudoja mažiau popieriaus – vis daugiau dokumentų sutvarkoma elektroniniu būdu, per specialias dokumentų valdymo sistemas. Visas biure naudojamas popierius rūšiuojamas ir atiduodamas perdirbti, spausdinama ant abiejų pusių, įprastai – nespalvotai. Leidiniai, skirti pristatyti svarbius projektus, veiklas, būtiną dalijimui informaciją, skatinami spausdinti ant atsakingo popieriaus rūšių, o periodinės ataskaitos – nespausdinamos. 
 
Grupės įmonės ne tik siekia sumažinti naudojamo popieriaus kiekius organizacijų viduje, bet ir skatina savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų bei atsiskaitymo knygelių, pereinant prie nuotolinių aptarnavimo kanalų. Tokiu būdu, pvz., per 90 proc. ESO verslo klientų pakeitė popierines sąskaitas elektroninėmis.