Korporatyvinis valdymas

„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė, yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 m. birželį buvo pradėta valdymo pertvarka, per kurią pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis Grupės valdymas. 2017 m. birželio 1 d. Finansų ministro įsakymu atnaujintos valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės.
 
Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas ir 2017 m. birželio 1 d. atnaujintas korporatyvinio valdymo gaires.
 
Korporatyvinių valdymo gairių pristatymas
2017 m. birželio 1 d. valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės
2013 m. birželio 7 d. valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės

Grupės korporatyvinio valdymo principai:

  • Sudaromos prielaidos efektyviam korporatyviniam valdymui. Aplinka, kurioje veikia įmonių grupė ar atskiros įmonės skatina skaidrią veiklą rinkoje, atitiktį teisės aktams, užtikrina valdymo, priežiūros ir reguliavimo funkcijų atskyrimą.
  • Akcininkų akcijų suteikiamų teisių realizavimas. Užtikrinamos iš akcijų valdymo kylančių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo galimybės, taip pat užtikrinami mažumos akcininkų interesai.
  • Suinteresuotų šalių vaidmuo. Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, kylančios iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę.
  • Atvirumas ir skaidrumas. Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie Grupę atskleidimas.
  • Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė. Užtikrinama, kad Grupės ar atskirų įmonių valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdytų savo funkcijas ir būtų atskaitingi akcininkams.
Korporatyvinio valdymo principai ir modelis yra nukreipti į suinteresuotų šalių lūkesčių įvertinimą ir suderinimą tarpusavyje bei perkėlimą į pamatuojamus tikslus ir rodiklius.
 

Valdymo ir kontrolės sistema

Pagrindinė „Lietuvos energijos“ grupės korporatyvinio valdymo įgyvendinimo ir palaikymo priemonė yra integruota valdymo ir kontrolės sistema, kurios paskirtis – užtikrinti savalaikį ir efektyvų tikslų pasiekimą bei jų atitiktį suinteresuotų šalių lūkesčiams.
 
Ši sistema apima visus svarbiausius veiklos elementus: nuo cikliško veiklos planavimo, nustatant siektinus veiklos rodiklius, veiklos vykdymo iki rodiklių pasiekimo bei pasiektų veiklos rezultatų vertinimo, ir užtikrina, kad procesas yra nenutrūkstamas ir vieno ciklo pabaigos rezultatai tampa kito ciklo pradžios duomenimis. Tai būtina nuolatinio tobulinimo principų įgyvendinimo sąlyga.
 
Grupės valdymo ir kontrolės sistemos modelyje yra išskirtos keturios procesų grupės: valdymo (planavimas, strateginių sprendimų priėmimas), veiklos palaikymo (žmogiškųjų išteklių valdymas, komunikacija, pirkimai ir kt.), pagrindinės veiklos (gamyba, paslaugos, prekyba ir kt.) bei veiklos vertinimo ir tobulinimo (stebėsena, prevencija, rizikų valdymas).
 
Kiekvienoje Grupės įmonėje valdymo, veiklos palaikymo, vertinimo ir tobulinimo procesai yra iš esmės vienodi ir nukreipti į tų įmonių pagrindinių veiklų efektyvų įgyvendinimą, valdymą, palaikymą, vertinimą bei tobulinimą.
 
Todėl korporatyvinio valdymo pagrindinė paskirtis – šių bendrųjų procesų gerinimas visos „Lietuvos energijos“ grupės mastu per jų centralizavimą, koordinavimą, standartizavimą bei dalijimąsi patirtimi ir gerosiomis praktikomis.
 
Korporatyvinio valdymo veikla sutelkta Grupės patronuojančioje įmonėje - „Lietuvos energija“, UAB, kuri Grupės įmonėse koordinuoja finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitas bendrąsias sritis.
 
Grupės įmonių veikla šiose srityse remiasi tarpusavio susitarimu – bendradarbiavimu orientuojantis į bendro rezultato siekimą bei koordinuojama politikomis – bendromis nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms Grupės įmonėms.
 
Toks korporatyvinio valdymo modelis padės „Lietuvos energijos“ grupei įgyvendinti savo misiją – tvariai didinti vertę energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi, bei pasiekti tikslo – Grupės vertę iki 2020 metų padidinti du kartus.