Lietuviškai en English

LE įmonių grupė

Valstybės valdomos „Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis ir jų tiekimą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.

Apie „Lietuvos energijos“ įmonių grupę

„Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.
 
Daugiau kaip 4500 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ grupė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą bei aptarnauja daugiau kaip 1,6 mln. vartotojų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, taip pat eksploatuoja 8,5 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia daugiau kaip 560 tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.
 
„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, energijos skirstymo operatorius ESO, energetikos paslaugų ir rangos įmonė EnePRO, dujų tiekimo bendrovė UAB „Lietuvos dujų tiekimas", UAB LITGAS,  UAB „NT Valdos“, UAB „Energijos tiekimas“, UAB „VAE SPB“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB Technologijų ir inovacijų centras“, UAB „Verslo aptarnavimo centras“, UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, UAB „Energijos sprendimų centras“, SIA „Geton Energy“, OU „Geton Energy“, "GetOn Energy" sp.z.o.o., UAB „EURAKRAS", Tuulueenergia OU.
 
 

Vizija, misija, vertybės

Vizija

Vertingiausia energetikos įmonė Baltijos šalyse.
 

Misija

Tvarus vertės didinimas energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi.
 
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą „Lietuvos energijos“ grupė grindžia šiomis pamatinėmis vertybėmis:
 
„Lietuvos energijos“ grupės įvardintas tvarus vertės didinimas tiesiogiai siejasi su ekonomiškai pagrįstų investicijų parinkimu ir jų vykdymu, konkurencingumo didinimu ir atsakinga veikla.

Veiklos strategija 2014-2020 m.

„Lietuvos energijos“ grupė, įsipareigodama atsakingai ir nuosekliai siekti užsibrėžtos vizijos bei išnaudoti finansinio pajėgumo potencialą, išsikėlė ambicingą ir pamatuotą tikslą - iki 2020 metų įmonių grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė suprantama, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu.
 
Kryptingas „Lietuvos energijos“ grupės vizijos ir misijos įgyvendinimas yra grindžiamas pagrindinėmis strateginėmis kryptimis, kurios leidžia subalansuotai siekti tvaraus vertės didinimo, nes padengia visas svarbiausias valdymo sritis: klientų pasitenkinimą, veiklos (portfelio) diversifikavimą, veiklos efektyvumą, organizacinę kultūrą. Nustatant strategines kryptis ir tikslus buvo remtasi pasaulyje pripažinta gerąja strategijų rengimo praktika – subalansuotų veiklos rodiklių metodika (angl. Balanced Scorecard).
 

„Lietuvos energijos“ grupės strateginės 2014-2020 metų kryptys:

Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimo („Paslaugų“) kryptis – tai patikimas kokybiškų paslaugų teikimas sutartu laiku. Tai – užtikrintas klientų pasitenkinimas. Įgyvendinant šią kryptį bus siekiama didinti klientui teikiamų paslaugų vertę, pasirinkimo galimybes.
 
Veiklos diversifikavimo („Diversifikavimo“) kryptis – siekiama įgyvendinti projektus, kurie didintų „Lietuvos energijos“ grupės ir viso šalies ūkio konkurencingumą bei šalies energetinę nepriklausomybę. Šių tikslų bus siekiama išnaudojant turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant įsigijimus.
 
Veiklos efektyvumo didinimo („Efektyvumo“) kryptis – efektyvumo didinimas „Lietuvos energijos“ grupės įmonėse suprantamas kaip tęstinis procesas visoje paslaugų vertės kūrimo grandinėje. Efektyvumo siekiama pagrindinėse veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, valdant turtą ar kitus išteklius visose grupės įmonėse.
 
Naujos organizacinės kultūros formavimo („Žmogiškųjų išteklių“) kryptis – susijusi su „Lietuvos energijos“ grupės, kaip vieningos organizacijos, vystymusi: siekiama sukurti modernią, efektyvią ir dinamišką organizaciją. Siekiama organizacijos, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, reikiamos kompetencijos ir pagrindinių darbuotojų pamaina formuojama nuosekliai bei kryptingai, o vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą.
 

Patronuojanti bendrovė

Patronuojanti grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės akcininkams didinimą.
 
Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.
 
 
 

Vadovas

Darius Maikštėnas,
„Lietuvos energija“, UAB generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Živilė Skibarkienė,
  „Lietuvos energija“, UAB valdybos narė
 • Darius Kašauskas,
  „Lietuvos energija“, UAB valdybos narys
 • Dominykas Tučkus,
  „Lietuvos energija“, UAB valdybos narys
 • Vidmantas Salietis,
  „Lietuvos energija“, UAB valdybos narys
 • Darius Daubaras,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys
  CV
 • Aušra Vičkačkienė,
  Stebėtojų tarybos narė, Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
  CV
 • Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė ,
  Nepriklausoma narė, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė ir Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė
  CV
 • Andrius Pranckevičius,
  Nepriklausomas narys, AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
  CV
 • Ramūnas Dilba,
  Stebėtojų tarybos narys, Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento direktorius
  CV

Grupės įmonės

Įmonė Pagrindinė veikla Įst. kapitalas (tūkst. Eur) Valdomų akcijų dalis
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektros energijos ir šilumos gamyba.
184 174 96,75 %
Pagrindinė veikla
Elektros energijos ir šilumos gamyba.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
96,75 %
Smulkieji akcininkai
3,25 %
 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB sudaro Lietuvos elektros gamybos pajėgumų pagrindą, kurie užtikrina šalies energetinį saugumą. Bendrovei priklauso trys gamybos padaliniai:
 • Elektrėnų kompleksas su rezervine elektrine ir kombinuoto ciklo bloku
 • Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
 • Kauno hidroelektrinė
2015 metais bendrovė pagamino 2,01 TWh elektros energijos.
 
Vadovas
Eglė Čiužaitė,
„Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Eglė Čiužaitė,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinė direktorė, valdybos pirmininkė
 • Darius Kucinas,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB Gamybos departamento direktorius
 • Mindaugas Kvekšas,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB Finansų ir teisės departamento direktorius
 • Nerijus Rasburskis,
  „Lietuvos energijos gamyba“, valdybos narys
 • Mindaugas Keizeris,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas
 • Dominykas Tučkus,
  „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
Darbuotojų skaičius: 399
 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 172,9  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 23,1 mln. Eur
EBITDA: 58,1 mln. Eur
Grynasis pelnas: 40,0  mln. Eur
Informacija investuotojams Įmonės tinklalapis
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Energijos skirstymo operatorius 
259 443 94,98 %
Pagrindinė veikla
Energijos skirstymo operatorius 
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
  94,98 %
Smulkieji akcininkai
  5,02 %
 
ESO paslaugos:
 • elektros ir dujų įvedimas;
 • elektros energijos tiekimas;
 • skaitiklių įrengimas ir keitimas, rodmenų tikrinimas;
 • elektros ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūra;
 • elektros ir dujų tiekimo sutrikimų šalinimas;
 • naujų elektros ir dujų įvadų įrengimas
ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km².
 
ESO valdo 121,698 tūkst. km elektros linijų: 78,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 21,3 proc. – elektros kabeliai. Bendrovė taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.
94,98 proc. 
 
ESO klientai aptarnaujami klientų aptarnavimo centre GILE:
 • Savitarnos svetainėje www.manogile.lt
 • Visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1802
 • 5 klientų aptarnavimo centruose
Vadovas
Dalia Andrulionienė,
Generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Dalia Andrulionienė,
  Generalinė direktorė
 • Augustas Dragūnas,
  Finansų ir administravimo tarnybos direktorius
 • Ignas Pranskevičius,
  Paslaugų tarnybos direktorius, l. e. p. Tinklų vystymo tarnybos direktorius
 • Saulius Vaičekauskas,
  Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius
 • Ilona Daugėlaitė,
  „Lietuvos energija“, UAB Organizacinio vystymo direktorė
 • Petras Povilas Čėsna,
  Stebėtojų tarybos narys (nepriklausomas)
AB „Energijos skirstymo operatorius“ įkurtas 2016 m. sausio 1 d. sujungus bendroves LESTO ir „Lietuvos dujos“.
 
Darbuotojų skaičius: 2 680
 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 650,1  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 98,6 mln. Eur
EBITDA: 163,3  mln. Eur
Grynasis pelnas: 92,5  mln. Eur
Informacija investuotojams Įmonės tinklalapis
UAB LITGAS
Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per SGD terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis.
13 050 100 %
Pagrindinė veikla
Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per SGD terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
100 %
 
UAB LITGAS yra patvirtintas paskirtuoju tiekėju, kuris nuo 2015 metų tiekia SGD terminalui minimalųjį būtinąjį gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kubinių metrų, reikalingą palaikyti nepertraukiamą SGD terminalo veiklą.
 
Paskirtojo tiekėjo veikla padeda Lietuvai pasiekti strateginių tikslų: sukuria ir palaiko atvirą prieigą prie pasaulinės gamtinių dujų rinkos ir galimybę tiekėjams pasinaudoti jos teikiamais privalumais, užtikrina tiekimo saugumą ir skatina realią konkurenciją Lietuvos gamtinių dujų tiekimo rinkoje.
 
LITGAS, kaip paskirtasis tiekėjas, yra pripažįstama strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia įmone.
 
Be paskirtojo tiekimo veiklos, LITGAS taip pat planuoja tapti konkurencingu žaidėju regiono gamtinių dujų ir SGD tiekimo rinkoje, užsiimti augančia bunkeriavimo – SGD, tiekiamo kaip kuro laivams, veikla. Bendrovė yra pasirašiusi bendrąsias neįpareigojančias prekybos SGD sutartis su 15 pasaulinių tiekėjų, kurie visi kartu tiekia daugiau kaip pusę viso pasaulio SGD. Šios sutartys suteikia galimybes LITGAS tarptautinėse neatidėliotinų sandorių (angl. „spot“) rinkose greitai įsigyti dujų.
Vadovas
Vytautas Čekanavičius,
L.e.p. generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
 • Vitalij Rakovski,
  „Lietuvos energija“, UAB Investicijų valdymo departamento vadovas
 • Kęstutis Betingis,
  Valdybos narys (nepriklausomas)
Darbuotojų skaičius: 14
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 101,8  mln. Eur
Veiklos sąnaudos (OPEX):0,9 mln. Eur
EBITDA: 11,6 mln. Eur
Grynasis pelnas: 8,9 mln. Eur
Visas turtas: 48,4 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"
Gamtinių dujų tiekimas, pirkimas (importas) ir pardavimas klientams.
8 370 100 %
Pagrindinė veikla
Gamtinių dujų tiekimas, pirkimas (importas) ir pardavimas klientams.
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB 100 %
 
Pagrindinė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ veikla – gamtinių dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams. Bendrovė dujas tiekia energetikos, pramonės, žemės ūkio įmonėms, smulkiojo komercinio sektoriaus vartotojams ir gyventojams.  Įmonė turi daugiau kaip 560 tūkst. klientų.
 
Bendrovė 2014 m. lapkritį perėmė gamtinių dujų tiekimo veiklą iš AB "Lietuvos dujos". Pastaroji įmonė ir jos veiklos buvo suskaidytos vadovaujantis Europos teisės aktų reikalavimais. 
 
UAB "Lietuvos dujų tiekimas" steigėjas yra "Lietuvos energija", UAB.   
 
Vadovas
Mantas Mikalajūnas,
UAB "Lietuvos dujų tiekimas" generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Ieva Lauraitytė,
  Valdybos pirmininkė, „NT Valdos“, UAB generalinė direktorė
 • Dominykas Tučkus,
  „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų direktorius
 • Paulius Dambrauskas,
  Nepriklausomas valdybos narys, „Girteka Logistics“ vykdantysis direktorius
Darbuotojų skaičius: 31
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 195,4  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 4,1 mln. Eur
EBITDA (normalizuota): 14,5 mln. Eur
Grynasis pelnas (normalizuotas): 8,4  mln. Eur
Visas turtas: 52,9  mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (EnePRO)
Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą.
2 500 100 %
Pagrindinė veikla
Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, užtikrinanti energetikos įrenginių statybą, rekonstravimą, remontą ir priežiūrą.
EnePRO veikla
 • Elektrotechnikos sprendimai. 0,4-10-110 kV elektros tinklo bei 110-440kV elektros linijų projektavimo, techninės priežiūros, rekonstrukcijos, remonto bei naujos statybos darbai.
 • Projektavimas. EnePRO turi stiprią projektavimo komandą, kurioje dirba didelę patirtį ir plačią specializaciją turintys specialistai, gebantys atlikti tiek elektros energijos, tiek šiluminės energijos objektų projektavimą, bei projektavimo valdymą. 
 • Šiluminės energetikos sprendimai bei mechaniniai darbai. EnePRO Šiluminės energetikos departamentas, pastaraisiais metais įgyvendinęs sudėtingus inžinerinius projektus didžiausiuose energetikos bei chemijos pramonės objektuose,  dar aukštesnių tikslų siekia ne tik plėsdamas projektų apimtis, bet ir vis aktyviau žengdamas į užsienio rinkas. 
 • Plieno gaminių gamyba. Lietuvoje ir Europoje garsėjame gaminamais plieniniais dūmtraukiais. Taip pat vykdomi katilų remonto darbai, katilų elementų gamyba, tiekiami kaitinamieji elementai įvairios galios bei struktūros katilams visoje Europoje.
 • Biokuras. EnePRO atsiradimas reiškia proveržį biokuro ruošos srityje, kuri pastaruoju metu demonstruoja didžiausią augimą iš visų veiklų. Nors ši veikla pradėta vykdyti vos prieš kelerius metus, tikslas tapti viena didžiausių Lietuvoje biokurą tiekiančių įmonių.
Vadovas
Nedas Karklius,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Mindaugas Keizeris,
  Valdybos pirmininkas
 • Vitalij Rakovski,
  „Lietuvos energija“, UAB Investicijų valdymo departamento vadovas
 • Nerijus Stasiulionis,
  Valdybos narys (nepriklausomas), UAB „Rigoleti“ generalinis direktorius
UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija įkurta 2016 m. sausio 1 d. sujungus UAB „Kauno energetikos remontas“ ir UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“.
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
 
Pajamos: 30,6 mln. Eur
Veiklos sąnaudos (OPEX): 16,8 mln. Eur
EBITDA: -5,7  mln. Eur
Grynasis pelnas: -7,2  mln. Eur
Visas turtas: 22,7 mln. Eur
 
 
 
Įmonės tinklalapis
UAB „Technologijų ir inovacijų centras“
Viena didžiausių Lietuvoje ITT bendrovių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms.
6 440 100 %
Pagrindinė veikla
Viena didžiausių Lietuvoje ITT bendrovių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
50,08 %
AB "Energijos skirstymo operatorius" 29,00 %
„Lietuvos energijos gamyba“, AB
20,00 %
UAB Verslo aptarnavimo centras 0,02 %
UAB "Lietuvos dujų tiekimas" 0,90 %
 
UAB Technologijų ir inovacijų centras – viena didžiausių Lietuvoje ITT įmonių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus bendrovėms. Įmonės veikla organizuota pagal geriausias pasaulio vadybos praktikas, veiklosinformacija valdoma pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartus
 
Septyniuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose dirba apie 170 darbuotojų. Šiuo metu Technologijų ir inovacijų centras:
 • prižiūri virš 100 taikomųjų bei duomenų perdavimo sistemų;
 • atlieka 250 tarnybinių stočių ir virš 3100 kompiuterinių darbo vietų visoje Lietuvoje priežiūrą ir aptarnavimą;
 • projektuoja, diegia ir aptarnauja integruotas IT sistemas;
 • inicijuoja ir įgyvendina strateginius kompetencijų, naujovių, žinių valdymo projektus.
Vadovas
Irma Kaukienė,
UAB Technologijų ir inovacijų centro generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Ilona Daugėlaitė,
  Valdybos pirmininkė, „Lietuvos energija“, UAB organizacinio vystymo direktorė
 • Eglė Čiužaitė,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinė direktorė
 • Haroldas Nausėda,
  UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ komercijos departamento direktorius
 • Augustas Dragūnas,
  AB "Energijos skirstymo operatorius" Finansų ir administravimo tarnybos direktorius
Darbuotojų skaičius – 177
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais: 
Pajamos: 14,5  mln. Eur
Veiklos sąnaudos (OPEX): 10,2  mln. Eur
EBITDA: 2,6 mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,4 mln. Eur
Turtas: 10,2 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
Energijos tiekimas UAB
Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.
17 240 100 %
Pagrindinė veikla
Didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
 100 %
 
Energijos tiekimas UAB yra didžiausia lietuviško kapitalo elektros energijos prekybos bei tiekimo bendrovė. Bendrovė yra pritraukusi didžiausią klientų skaičių laisvoje elektros energijos rinkoje, kuris šiuo metu beveik siekia 7 tūkst. Nuo 2016 m. bendrovė pradėjo vykdyti elektros energijos bei išvestinių finansinių priemonių prekybą Baltijos ir Skandinavijos šalių didmeninėse rinkose bei teikti balansavimo, portfelio valdymo ir elektrinių darbo optimizavimo paslaugas. „Energijos tiekimas“ yra vienintelis sertifikuotos elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių, tiekėjas. Nuo 2013 m. vasaros „Energijos tiekimas“ veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, o nuo 2017 m. birželio mėn. ir Lenkijoje. Šiose rinkose „Energijos tiekimo“ dukterinės įmonės veikia „Geton Energy“ pavadinimu.
Vadovas
Vidmantas Salietis,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
 • Ieva Lauraitytė,
  Valdybos pirmininkė, „NT Valdos" generalinė direktorė
 • Edvardas Jatautas,
  Valdybos narys (nepriklausomas), CEO, Co-sender (Centralizes Communication Management)
Darbuotojų skaičius: 29
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 84,5  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 2,1  mln.Eur
EBITDA: 10,9 mln. Eur
Grynasis pelnas: 10,1  mln. Eur
Turtas: 47,1 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Duomenų logistikos centras
Duomenų centrų valdymas, duomenų perdavimo paslaugų teikimas verslo įmonėms bei ryšio operatoriams.
4 033 79,64 %
Pagrindinė veikla
Duomenų centrų valdymas, duomenų perdavimo paslaugų teikimas verslo įmonėms bei ryšio operatoriams.
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
79,64 %
AB „Litgrid“ 20,36 %
 
Bendrovė yra viena didžiausių duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse.
 
„Duomenų logistikos centras“ teikia duomenų perdavimo paslaugas įmonėms ir ryšių operatoriams, valdo duomenų centrus, kuriuose savo įrangą laiko didžiosios įmonės, bankai, telekomunikacijų operatoriai, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai.
 
Bendrovė valdo vieną efektyviausią Lietuvoje „Data Inn“ duomenų centrą, kurio energijos suvartojimo efektyvumo koeficientas (PUE) siekia 1,3, ir tai yra pirmasis ir šiuo metu vienintelis Lietuvoje duomenų centras, kurio projektui ir veikiančiai infrastruktūrai „Uptime Institute“ suteikė „Tier III“ patikimumo lygio sertifikatą.

Šiuo metu ruošiamasi antrosios „Data Inn“ duomenų centro dalies statyboms.
 
Be „Data Inn“, įmonė turi ir eksploatuoja dar penkis duomenų centrus Vilniuje ir Kaune. Bendra maksimali „Duomenų logistikos centro“ valdomų duomenų centrų talpa siekia apie 330 serverių stovų, kuriose iš viso galima sutalpinti apie 10.000 serverių.

Bendrovė kartu su partneriais, priklausantiems „Baltic Optical Network“ aljansui, valdo 3000 km ilgio, 100G spartos ir iki 9,6 Tbit/s pralaidumo tarptautinį „Baltic Highway“ tinklą Talinas-Frankfurtas bei didžiausią ir ilgiausią (daugiau nei 8000 km ilgio) optinį duomenų perdavimo tinklą Baltijos šalyse.
 
Lietuvoje įmonės eksploatuojamas vienintelis šalyje tinklas, kurio šviesolaidžiai yra nutiesti aukštos įtampos linijų žaibosaugos trosuose. Bendras tinklo, jungiančio didžiuosius Lietuvos miestus ir apskričių centrus, ilgis siekia 2000 kilometrų.

UAB Duomenų logistikos centras iki 2013 m. lapkričio 4 d. vadinosi UAB Technologijų ir inovacijų centras. 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. UAB Duomenų logistikos centras perdavė naujai įsteigtai įmonei UAB Technologijų ir inovacijų centras su nekomercine veikla susijusį turtinį kompleksą. Tokiu būdu buvo išgryninta tiesioginė UAB Duomenų logistikos centras veikla, t.y. duomenų perdavimas ir duomenų centrų nuomos paslaugų teikimas, o nekomercinė bendrovės veikla, t.y. elektros energetikos grupės įmonių IT ūkio priežiūra ir aptarnavimas, buvo perkelta į UAB Technologijų ir inovacijų centrą.
Vadovas
Darius Zailskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Darius Kašauskas,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB finansų ir iždo direktorius
 • Irma Kaukienė,
  „Lietuvos energija“, UAB Informacinių technologijų departamento direktorė
 • Aurimas Bakas,
  Valdybos narys (nepriklausomas), WoraPay, UAB generalinis direktorius
Darbuotojų skaičius: 17
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 4,4  mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 3,4  mln. Eur
EBITDA: 1,0  mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,2 mln. Eur
Visas turtas: 6,2  mln. Eur
Įmonės tinklalapis
NT Valdos, UAB
Nekilnojamo turto valdymas bei transporto paslaugos.
85 550 100 %
Pagrindinė veikla
Nekilnojamo turto valdymas bei transporto paslaugos.
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB 100 %

NT Valdos yra viena didžiausių nekilnojamojo turto valdymo bei transporto paslaugų bendrovių Lietuvoje. Įmonė valdo daugiau kaip 244 tūkstančius kvadratinių metrų ploto įvairios paskirties pastatų ir nemažai gamybinės – komercinės paskirties teritorijų. Automobilių parką sudaro daugiau kaip 2100 vnt. transporto priemonių: įvairios klasės lengvieji ir komerciniai automobiliai bei specialiosios paskirties technika.
Vadovas
Ieva Lauraitytė,
Generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Mindaugas Keizeris,
  Valdybos pirmininkas
 • Lina Maskoliūnė,
  Valdybos narė (nepriklausoma), Technopolis Lietuva UAB generalinė direktorė
 • Vitalij Rakovski,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Investicijų valdymo departamento vadovas
Darbuotojų skaičius: 226
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 21,7 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 13,4 mln. Eur
EBITDA: 8,3 mln. Eur
Grynasis pelnas: 3,5  mln. Eur
Visas turtas: 129,2 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB Verslo aptarnavimo centras
Viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos
 
580 97,00%
Pagrindinė veikla
Viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugos
 
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB
51,00 %
AB "Energijos skirstymo operatorius"
22,25 %
"Lietuvos energijos gamyba", AB
15,00 %
UAB "Lietuvos dujų tiekimas"
3,75 %
UAB Technologijų ir inovacijų centras
3,75 %
UAB LITGAS
3,75 %
UAB VAE SPB
0,50 %
 
VAC veikla orientuota į "Lietuvos energijos" grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugas. Nuo 2016 m. pradžios „Verslo aptarnavimo centras“ aptarnauja AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ bei UAB „Energijos tiekimas“ klientus – kliento aptarnavimo centruose, nuotoliniais būdais bei savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Klientų aptarnavimo veiklai teikti buvo sukurtas prekinis ženklas „Gilė“.
 
Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos, teisės, darbo santykių bei žmogiškųjų išteklių administravimo procesus VAC bendrovėje siekiama juos standartizuoti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas praktikas.
Vadovas
Eglė Šatkovskienė,
Generalinė direktorė
 • Valdyba
 • Ilona Daugėlaitė ,
  Valdybos pirmininkė, „Lietuvos energija“, UAB organizacinio vystymo direktorė
 • Dalia Andrulionienė,
  AB "Energijos skirstymo operatorius“ generalinė direktorė
 • Mindaugas Kvekšas,
  „Lietuvos energijos gamyba“, AB Finansų ir teisės departamento direktorius
 • Mantas Mikalajūnas,
  UAB "Lietuvos dujų tiekimas" generalinis direktorius
Darbuotojų skaičius: 435
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 9,7 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 9,4 mln. Eur
EBITDA: 0,3  mln. Eur
Grynasis pelnas: 0,3  mln. Eur
Visas turtas: 2,5 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB VAE SPB
Branduolinės elektrinės projekto vystymas, konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla.
293 100 %
Pagrindinė veikla
Branduolinės elektrinės projekto vystymas, konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla.
UAB „VAE SPB“ analizuoja galimybes vystyti naują branduolinės elektrinės projektą Lietuvoje – bendrovė perėmė anksčiau vykdytus parengiamuosius darbus, projektus, programas. Esant palankiai ekonominei ir politinei situacijai, bendrovė užtikrintų darbų tąsą ir tiesiogiai dalyvautų įgyvendinant naujos branduolinės elektrinės projektą.

„VAE SPB“ taip pat vysto ir koordinuoja naujas technologijas ir jų taikymo veiklą valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ veiklos srityse, dalyvauja vykdomuose projektuose, plėtoja mokslinę veiklą, teikia konsultacijas kitoms grupės įmonėms.
Vadovas
Laurynas Jocys,
L.e.p. generalinis direktorius
Darbuotojų skaičius: 10
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 0,0 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 1,0 mln. Eur
EBITDA: -1,0 mln. Eur
Grynasis pelnas: -1,0 mln. Eur
Turtas: 0,2 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė"
Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 
6 003 100 %
Pagrindinė veikla
Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas 
„Lietuvos energija“ vykdydama pasiruošiamuosius darbus kogeneracinių jėgainių projektų įgyvendinimui, įsteigė specialios paskirties bendrovę UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė projekto vykdymui Vilniuje. Remiantis atliktais vertinimais, Vilniuje įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti sudarytų iki 274 megavatų (MW), o elektrinė galia – iki 145 MW. 
Vadovas
Saulius Barauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Mindaugas Keizeris,
  Valdybos pirmininkas
 • Nerijus Rasburskis,
  „Lietuvos energija“, UAB kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius
Darbuotojų skaičius: 19
(2016 m. sausio 1 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 0 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: -0,1 mln. Eur
EBITDA: -0,1 mln. Eur
Grynasis pelnas: -0,1 mln. Eur
Visas turtas: 1,0 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB "Energijos sprendimų centras
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystymas Lietuvoje ir užsienyje.
530 100 %
Pagrindinė veikla
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystymas Lietuvoje ir užsienyje.
Pagrindinė „Energijos sprendimų centro“ (ESC) veikla – energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių energijos išteklių projektų vystymas Lietuvoje ir užsienyje.
 
Įmonė specializuojasi energijos taupymo priemonių finansavimo (ang. ESCO) sprendimų srityje. Taip pat, gatvių apšvietimo modernizacijos, elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros vystymo ir saulės jėgainių įrengimo veikloje.
 
Pagrindiniai ESC  klientai – didžiosios pramonės, prekybos ir paslaugų verslo įmonės, viešojo sektoriaus subjektai ir nekilnojamojo turto  valdytojai.
 
 
Vadovas
Donatas Černiauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Dominykas Tučkus,
  Valdybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų direktorius
 • Paulius Šimkūnas,
  Valdybos narys, „Lietuvos energija“, UAB Planavimo ir analizės departamento vadovas
 • Mindaugas Glodas,
  Nepriklausomas narys
Darbuotojų skaičius: 6
(2016 m. gruodžio 31 d.)
 
Finansiniai rodikliai 2016 metais:
Pajamos: 0,0 mln. Eur
Veiklos sąnaudos: 0,2 mln. Eur
EBITDA: -0,2 mln. Eur
Grynasis pelnas: -0,2 mln. Eur
Visas turtas: 0,4 mln. Eur
Įmonės tinklalapis
UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas
10 759 51 %
Pagrindinė veikla
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimas
Lietuvos energija, UAB , vykdydama pasiruošiamuosius darbus kogeneracinių jėgainių projektų įgyvendinimui, įsteigė specialios paskirties bendrovę UAB Kauno kogeneracinė jėgainė projekto vykdymui Kaune.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 486, į Bendrovės kapitalą planuota pritraukti savivaldybių ir (arba) jų valdomų įmonių ir (arba) privačių partnerių investicijas. Išanalizavus iš partnerių gautus pasiūlymus „Lietuvos energija“, UAB priėmė sprendimą Projektą įgyvendinti su partneriu UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“.
 
Akcininkų sutartis tarp „Lietuvos energija, UAB, UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ ir Bendrovės dėl UAB Kauno kogeneracinės jėgainės akcijų pasirašyta 2015 m. spalio 15 d. Remiantis atliktais vertinimais, Kaune įrengtų atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių komplekso šiluminė galia galėtų sudaryti sudarytų iki 70 MW, o elektrinė galia – iki 24 MW.
Vadovas
Ramūnas Paškauskas,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Andrius Vilkauskas,
  Valdybos pirmininkas, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas
 • Nerijus Rasburskis,
  „Lietuvos energija“, UAB kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius
 • Vitalijus Žuta,
  Fortum Heat Lietuva, UAB generalinis direktorius
Akcininkai:
"Lietuvos energija", UAB
51 %
Fortum Heat Lietuva
49 %
 
Įmonės tinklalapis
UAB Elektroninių mokėjimų agentūra
Įmokų surinkimo paslaugų teikimas
700 100 %
Pagrindinė veikla
Įmokų surinkimo paslaugų teikimas
Elektroninių mokėjimų agentūra (toliau - EMA) – tai finansinis tarpininkas tarp LE grupės įmonių – ESO, „Lietuvos dujų tiekimo“, „Energijos tiekimo“ ir kitų komunalinių paslaugų teikėjų. EMA apdoroja klientų vykdomus periodinius atsiskaitymus už komunalines ir kitas paslaugas.

Nuo 2016 m. veiklą vykdanti bendrovė turi Lietuvos banko mokėjimo įstaigos licenciją, kuri suteikia teisę atlikti pinigų perlaidas. EMA šiuo metu teikia paslaugas manogile.lt portale.
 
Vadovas
Nerijus Dumbrava,
Generalinis direktorius
 • Valdyba
 • Stebėtojų taryba
 • Ilona Kuliūnienė,
  „Lietuvos energija“, UAB Projektų valdymo departamento vadovė
 • Vaida Ruzgaite Siautilienė,
  Verslo aptarnavimo centras, UAB Klientų aptarnavimo paslaugų departamento direktorė
 • Nerijus Dumbrava,
  UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ generalinis direktorius
 • Dominykas Tučkus,
  Stebėtojų tarybos pirmininkas, „Lietuvos energija“, UAB gamybos ir paslaugų direktorius
 • Darius Kašauskas,
  „Lietuvos energija“, UAB finansų ir iždo direktorius
 • Augustas Štaras,
  Nepriklausomas narys
„Tuulueenergia“ OU
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
499 100%
Pagrindinė veikla
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių.
„Tuulueenergia“ valdo 18,3 MW galios 6 vėjo jėgainių parką Mali ir Tamba vietovėse, Estijoje. 
 
Visas šešias vėjo jėgaines pagamino Vokietijos įmonė „Enercon“, kiekvienos jėgainės įrengtoji galia yra po 3 MW, bokšto aukštis – 99 metrai, o rotoriaus skersmuo – 101 m. Šis vėjo elektrinių parkas pradėjo veikti 2015 m. pradžioje.
Vadovas
Dominykas Tučkus,
Valdybos pirmininkas
UAB „Eurakras“
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 
8096 100 %
Pagrindinė veikla
Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. 
Akcininkai:
„Lietuvos energija“, UAB
 100 %
 
„Eurakras“ valdo 24 MW galios 8 vėjo jėgainių parką Geišių ir Rotulių II kaimuose, Jurbarko rajone.
 
Vėjo jėgaines šiam parkui pagamino Vokietijos įmonė „Nordex“, kiekvienos elektrinės įrengtoji galia siekia po 3 MW, bokšto aukštis – 120 metrų, o rotoriaus skersmuo – 117 m. Šio vėjo jėgainių parko statybos užbaigtos ir leidimas elektros energijos gamybai išduotas 2015 m. gruodžio pabaigoje.
 
 
Vadovas
Aleksandr Spiridonov,
Direktorius

Korporatyvinis valdymas

„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė, yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 m. birželį buvo pradėta valdymo pertvarka, per kurią pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis Grupės valdymas. 2017 m. birželio 1 d. Finansų ministro įsakymu atnaujintos valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės.
 
Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas ir 2017 m. birželio 1 d. atnaujintas korporatyvinio valdymo gaires.
 

Grupės korporatyvinio valdymo principai:

 • Sudaromos prielaidos efektyviam korporatyviniam valdymui. Aplinka, kurioje veikia įmonių grupė ar atskiros įmonės skatina skaidrią veiklą rinkoje, atitiktį teisės aktams, užtikrina valdymo, priežiūros ir reguliavimo funkcijų atskyrimą.
 • Akcininkų akcijų suteikiamų teisių realizavimas. Užtikrinamos iš akcijų valdymo kylančių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo galimybės, taip pat užtikrinami mažumos akcininkų interesai.
 • Suinteresuotų šalių vaidmuo. Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, kylančios iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę.
 • Atvirumas ir skaidrumas. Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie Grupę atskleidimas.
 • Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė. Užtikrinama, kad Grupės ar atskirų įmonių valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdytų savo funkcijas ir būtų atskaitingi akcininkams.
Korporatyvinio valdymo principai ir modelis yra nukreipti į suinteresuotų šalių lūkesčių įvertinimą ir suderinimą tarpusavyje bei perkėlimą į pamatuojamus tikslus ir rodiklius.
 

Valdymo ir kontrolės sistema

Pagrindinė „Lietuvos energijos“ grupės korporatyvinio valdymo įgyvendinimo ir palaikymo priemonė yra integruota valdymo ir kontrolės sistema, kurios paskirtis – užtikrinti savalaikį ir efektyvų tikslų pasiekimą bei jų atitiktį suinteresuotų šalių lūkesčiams.
 
Ši sistema apima visus svarbiausius veiklos elementus: nuo cikliško veiklos planavimo, nustatant siektinus veiklos rodiklius, veiklos vykdymo iki rodiklių pasiekimo bei pasiektų veiklos rezultatų vertinimo, ir užtikrina, kad procesas yra nenutrūkstamas ir vieno ciklo pabaigos rezultatai tampa kito ciklo pradžios duomenimis. Tai būtina nuolatinio tobulinimo principų įgyvendinimo sąlyga.
 
Grupės valdymo ir kontrolės sistemos modelyje yra išskirtos keturios procesų grupės: valdymo (planavimas, strateginių sprendimų priėmimas), veiklos palaikymo (žmogiškųjų išteklių valdymas, komunikacija, pirkimai ir kt.), pagrindinės veiklos (gamyba, paslaugos, prekyba ir kt.) bei veiklos vertinimo ir tobulinimo (stebėsena, prevencija, rizikų valdymas).
 
Kiekvienoje Grupės įmonėje valdymo, veiklos palaikymo, vertinimo ir tobulinimo procesai yra iš esmės vienodi ir nukreipti į tų įmonių pagrindinių veiklų efektyvų įgyvendinimą, valdymą, palaikymą, vertinimą bei tobulinimą.
 
Todėl korporatyvinio valdymo pagrindinė paskirtis – šių bendrųjų procesų gerinimas visos „Lietuvos energijos“ grupės mastu per jų centralizavimą, koordinavimą, standartizavimą bei dalijimąsi patirtimi ir gerosiomis praktikomis.
 
Korporatyvinio valdymo veikla sutelkta Grupės patronuojančioje įmonėje - „Lietuvos energija“, UAB, kuri Grupės įmonėse koordinuoja finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitas bendrąsias sritis.
 
Grupės įmonių veikla šiose srityse remiasi tarpusavio susitarimu – bendradarbiavimu orientuojantis į bendro rezultato siekimą bei koordinuojama politikomis – bendromis nuostatomis ir normomis, kurios taikomos visoms Grupės įmonėms.
 
Toks korporatyvinio valdymo modelis padės „Lietuvos energijos“ grupei įgyvendinti savo misiją – tvariai didinti vertę energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi, bei pasiekti tikslo – Grupės vertę iki 2020 metų padidinti du kartus.

Veiklos politikos

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje veikia Nulinės tolerancijos korupcijai politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis Įmonių grupėje įgyvendinamos antikorupcinės priemonės.
 
Pranešimai apie pastebėtus pažeidimus:
 
 
„Lietuvos energijos“ įmonių grupės nulinė tolerancija korupcijai:
 • viešai įsipareigojame nepažeisti su veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas
 • įsipareigojame kovoti prieš korupciją
 • vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją
 • nulinė tolerancijai korupcijai taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams
 • įmonių grupė edukuoja darbuotojus apie kovą prieš korupciją. Pavyzdžiui, 2015 metais dalyvavome tarptautinėje korupcijos suvokimo savaitėje (International Fraud Awareness Week)
 • įmonių grupėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų/negalimų dovanų bei kitų naudų
 • Pasitikėjimo linija garantuoja konfidencialumą, įsipareigojama neatskleisti pranešimą pateikusio asmens tapatybės
 • įmonių grupė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų - tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms
 • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra tobulinama, atnaujinama, pildoma. Paskirti asmenys atsakingi už politikos įgyvendinimą

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 

Socialinės atsakomybės politika

 

Įmonių dividendų politika

 

Turto pardavimo skaidrumo gairės

Ataskaitos

„Lietuvos energijos“ ataskaitos rengiamos vadovaujantis  tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėmis.

Leidiniai

LE knyga“ - tai „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojo gidas, kuris turėtų tapti darbo stalo knyga – ir naujokui, ir patyrusiam, ir senbuviui. 
 
Į 70 puslapių darbuotojo gidą sutilpo tai, kas mums svarbiausia: kas esame, kokie mūsų tikslai, kaip valdoma ir veikia grupė, kokie jos santykiai su darbuotojais, aplinka bei visuomene. Naujokui „LE knyga“ turėtų tapti nepamainomu pagalbininku pirmaisiais darbo mėnesiais, kai naujoje erdvėje tenka naviguoti pačiam, o nuolat įkyrėti kolegoms nesinori. Visiems kitiems darbuotojams tai bus informacijos šaltinis – vieta, kur visada rasi nuorodą, o gal net ir išsamų atsakymą, į tau kilusį klausimą.
 
 
 
„Lietuvos energijos“ strategijos tarpiniai rezultatai 2014 - 2016 m. 
 

Įdomu: