PARAMOS F O N D A S

„Lietuvos energijos“ paramos fondo (toliau – Fondas) tikslas – koordinuotai ir skaidriai teikti paramą projektams ir veiklai, kuri atitinka „Lietuvos energijos“ grupės socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir puoselėjamas vertybes, kuria vertę visuomenei ir valstybei.
 

Paramos skyrimo tikslai. Fondas paramą skiria:

  • bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Bendrovė, Grupės įmonės, Fondo dalininkai vykdo veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti Bendrovės, Grupės įmonių, Fondo dalininkų ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, turi būti susiję su Įmonių grupės, Fondo dalininkų strategija, veikla bei vykdomais projektais ir programomis, taip pat atitikti šiose Taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Šiems projektams, veikloms  bendra skiriama paramos suma negali būti didesnė nei 20 (dvidešimt) procentų viso paramai skiriamo Fondo biudžeto;
     
  • nacionaliniams sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą), meno, kultūros, mokslo, socialiniams projektams, veikloms, susijusioms su Bendrovės, Grupės įmonių, Fondo dalininkų strategija, ir (ar) akcentuojantiems ir skatinantiems valstybei svarbius dalykus, atitinkantiems šiose Taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Šiems projektams, veikloms bendra skiriama paramos suma negali viršyti  80 (aštuoniasdešimt) procentų viso paramai skiriamo Fondo biudžeto.

2016 metų paramos teikimas

Lietuvos energijos paramos fondas paskirstė 2016 m. paramą ir parems 25 veiklas ir projektus, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus bei prioritetus. 2016 metų paramos gavėjų sąrašas
 
Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta pagal 14 paraiškų: Baltijos pažangiųjų technologijų instituto iniciatyvoms „Tyrėjų naktis“, „Mokslo pieva“, Rugutės labdaros ir paramos fondui (Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydymui), Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai, Š. Marčiulionio krepšinio akademijai, Kauno vyrų krepšinio klubui „Žalgiris“, XXI Pažaislio muzikos festivaliui, Kauno Technologijos universitetui, Nacionalinei moksleivių akademijai, Prienų oreivių klubo „Audenis“ organizuojamam pasaulio moterų karšto oro balionų čempionatui, Lietuvos rankinio federacijai, Lietuvos regbio federacijai, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai.
 
Regioniniu lygiu parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Tarp 11 paramos gavėjų: Asociacija „TEDxVilnius“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Elektrėnų ledo ritulio klubas LRK ENERGIJA, Rotulių kaimo bendruomenė, UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas ir kitos organizacijos.
 

Prioritetinės sritys 2016 metais

Atsižvelgdama į  „Lietuvos energijos“ įmonių grupės vertybes – atsakomybę, bendradarbiavimą ir rezultatą, fondo valdyba, pritarus fondo tarybai, 2016 metų prioritetinėmis sritimis nacionaliniu lygiu pasirinko:
  • onkologinėmis ligomis sergančių vaikų rėmimas, skatinant visuomenines organizacijas ar judėjimus, kurių veikla ar projektai yra vykdomi ir kuria naudą visos šalies mastu, turinčius tarptautinių socialinių projektų įgyvendinimo patirtį ir savo veikloje skleidžiantiems gerąją tokių projektų įgyvendinimo patirtį, teikiantiems žinias ir bendradarbiaujantiems su sveikatos priežiūros įstaigomis bei onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimomis, skatinantiems tokių vaikų šeimyninių ir socialinių ryšių palaikymą;
  • sportas (išskyrus ekstremalų), skatinant profesionalaus sporto klubus, vienijančius šalį ir garsinančius jos vardą, bei sporto organizacijas, ugdančias naujus sporto talentus;
  • mokslo ir inovacijų skatinimas, remiant jaunųjų mokslininkų idėjas, tyrimus ir darbus, kurių įgyvendinimas sustiprintų Lietuvos pozicijas tarptautinėje inovacijų rinkoje, padėtų stiprinti Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, didintų visuomenės susidomėjimą mokslu, įtvirtintų ilgalaikes mokslo institucijų, akademinės bendruomenės, verslo bei visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo tradicijas bei padėtų jauniesiems mokslo ir inovacijų talentams įsitvirtinti Lietuvos bei pasaulinėje mokslo bendruomenėje.

2016 metais aktualūs dokumentai

Priimamos tik Fondo nustatytos formos paraiškos. Paraiškos priimamos tik Fondo nustatytu laikotarpiu. Teikiant paraiškas maloniai prašome naudoti 2016 metais aktualius dokumentus. Paraiškos (pasirašytos) priimamos elektroniniu būdu – el. paštu parama@le.lt.
 

Paraiškų vertinimas

Paraiškų vertinimas vėliau vyks dviem etapais: administracinio paraiškos vertinimo metu bus įvertinamas paraiškos užpildymo taisyklingumas, o kokybinio vertinimo metu bus vertinamas paraiškos atitikimas paramos skyrimo kriterijams. Nacionalinės apimties projektams iš fondo paramai numatyto biudžeto bus skiriama 80 proc., bendruomenių, kurių aplinkoje veikia Grupės įmonės, t.y. regioniniams projektams, – 20 proc.
 
Vertinant paraiškas atsižvelgiama į veiklos ar projekto kokybę ir atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, vertybėms, veiklos tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę visuomenei, atitiktį fondo veiklos tikslams, o nacionalinio lygmens paraiškoms – ir prioritetines paramos sritis.
 
Vertinant paraiškas laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo, konfidencialumo, bei atitikties Fondo veiklos tikslams principų. Vertinama paraiškų kokybė, idėjos originalumas ir aktualumas, atitikimas socialinei realybei ir savalaikiškumui, pareiškėjo vykdomos veiklos skaidrumas, rezultatų ir rodiklių pagrįstumas, sukuriama vertė visuomenei, atitikimas „Lietuvos energijos“ grupės vertybėms, socialinės atsakomybės kryptims ir kitiems kriterijams, nurodytiems paramos valdymo taisyklėse.
 
Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui. Lietuvos energijos paramos fondo paramos valdymo taisyklės, paramos teikimo schema, paramos skyrimo politika ir kita informacija pateikta svetainės www.le.lt „Socialinės atsakomybės“ skiltyje.
 
Paraiškų vertinimas ir sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimas
Vertinimas vykdomas dviem etapais:
 
1) Administracinis paraiškos vertinimas, kurio metu vertinamas paraiškos paramai gauti užpildymas;
2) Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinama paraiškos paramai gauti atitiktis paramos skyrimo kriterijams.
 
Atliekant administracinį paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra užpildyta netinkamai, Fondo atstovas informuoja pareiškėją apie paraiškos pildymo trūkumus. Pareiškėjas nurodytus trūkumus turi teisę pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas ir pateikti Fondui patikslintą paraišką. Pareiškėjui nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų arba pašalinus ne visus, paraiška toliau nevertinama.
 
Visos tinkamai užpildytos paraiškos perduodamos Vertinimo komitetui, kuris vėliau atlieka kokybinį Paraiškų vertinimą. Tuo atveju, jei Vertinimo komitetui paraiškos vertinimo metu trūksta informacijos vertinimui atlikti, vertinimo komitetas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl informacijos patikslinimo. Pareiškėjas privalo patikslinti informaciją per 2 darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos. Pareiškėjui nustatytu terminu nepatikslinus prašomos informacijos, paraiška atmetama. Atlikęs kokybinį paraiškų vertinimą, Vertinimo komitetas parengia nustatytos formos paraiškų vertinimo ataskaitą ir teikia ją Vadovui. Vadovas šią ataskaitą teikia Valdybai. Valdybai pritarus paraiškų vertinimo ataskaitai, ji teikiama tarybos nuomonei.
 
Paramos gavėjams taikomi reikalavimai, paramos skyrimo kriterijai ir kita aktuali informacija pateikiama Paramos skyrimo politikoje ir Paramos valdymo taisyklėse.

„Lietuvos energijos“ grupės akcininko sprendimu, paramos fondo biudžetą gali sudaryti visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grupės įmonių grynojo pelno, įvertinto eliminuojant netipinės veiklos rezultatą.

Kontaktai

Ernesta Dapkienė
„Lietuvos energijos“ paramos fondo vadovė
Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius
Tel. +370 (5) 278 2042
parama@le.lt
 
Paraiškos pildymo klausimais skambinti: +37065264496