PARAMOS F O N D A S

„Lietuvos energijos“ paramos fondo (toliau – Fondas) tikslas – koordinuotai ir skaidriai teikti paramą projektams ir veiklai, kuri atitinka „Lietuvos energijos“ grupės socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir puoselėjamas vertybes, kuria vertę visuomenei ir valstybei.
 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Informuojame, kad 2017 metų paraiškų priėmimas dar nėra prasidėjęs. 2017 metų paraiškų priėmimo laikotarpis ir prioritetinės kryptys bus skelbiamos platinant pranešimą žiniasklaidai, taip pat šiame puslapyje „Paramos fondas“ bei skiltyje „Naujienos“. Paramos paraiškos priimamos tik paraiškų priėmimo laikotarpiu. 

Paramos skyrimo tikslai. Fondas paramą skiria:

  • bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Bendrovė, Grupės įmonės, Fondo dalininkai vykdo veiklą, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti Bendrovės, Grupės įmonių, Fondo dalininkų ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, turi būti susiję su Įmonių grupės, Fondo dalininkų strategija, veikla bei vykdomais projektais ir programomis, taip pat atitikti šiose Taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Šiems projektams, veikloms  bendra skiriama paramos suma negali būti didesnė nei 20 (dvidešimt) procentų viso paramai skiriamo Fondo biudžeto;
     
  • nacionaliniams sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą), meno, kultūros, mokslo, socialiniams projektams, veikloms, susijusioms su Bendrovės, Grupės įmonių, Fondo dalininkų strategija, ir (ar) akcentuojantiems ir skatinantiems valstybei svarbius dalykus, atitinkantiems šiose Taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus. Šiems projektams, veikloms bendra skiriama paramos suma negali viršyti  80 (aštuoniasdešimt) procentų viso paramai skiriamo Fondo biudžeto.
  • Stipendijas studentams, studijuojantiems „Lietuvos energijos“ strateginėms verslo kryptims svarbias studijų kryptis, pasirinkusiems baigiamojo magistro darbo temą iš pateikto temų sąrašo.

Stipendijos studentams

Fondas siekdamas stiprinti bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo įstaigų, gabiausiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams skirs vardines stipendijas. Tokiu būdu bus skatinami jauni žmonės, pasirinkę „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strateginėms verslo kryptims svarbias studijas bei baigiamųjų darbų temas.
 
Į vardines stipendijas 2016 metais galės pretenduoti pažangiausi magistrantai, besimokantys stipriausiose Lietuvos aukštosiose mokyklose. 2016 - 2017 mokslo metams numatyta skirti aštuonias stipendijas pažangiausiems magistro studijų studentams. Vienos vardinės stipendijos dydis sieks 1500 EUR visiems mokslo metams. Informacija apie konkursą stipendijai laimėti bus skelbiama atrinktų aukštųjų mokyklų tinklapiuose.
 
Pageidaujančių kandidatų į vardines stipendijas tinkamumą vertins speciali atrankos komisija - specialistų grupė, sudaryta iš „Lietuvos energijos“ darbuotojų, pačių universitetų akademinės bendruomenės narių bei kitų ekspertų. Komisija įvertins studento studijų rezultatus ir pažangumą, motyvaciją, tobulėjimo potencialą ir praktinio tiriamojo darbo įgūdžius bei priims galutinį sprendimą dėl stipendijos skyrimo. 

Aktualūs dokumentai (stipendijų parama)

Parama regioniniams ir nacionaliniams projektams

Lietuvos energijos paramos fondas paramą skirsto vieną kartą metuose. 2016 m. parama paskirstyta ir sudarytos sutartys su 25 veiklomis ir projektais, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus bei prioritetus. 
 
Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta pagal 14 paraiškų: Baltijos pažangiųjų technologijų instituto iniciatyvoms „Tyrėjų naktis“, „Mokslo pieva“, Rugutės labdaros ir paramos fondui (Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydymui), Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai, Š. Marčiulionio krepšinio akademijai, Kauno vyrų krepšinio klubui „Žalgiris“, XXI Pažaislio muzikos festivaliui, Kauno Technologijos universitetui, Nacionalinei moksleivių akademijai, Prienų oreivių klubo „Audenis“ organizuojamam pasaulio moterų karšto oro balionų čempionatui, Lietuvos rankinio federacijai, Lietuvos regbio federacijai, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai.
 
Regioniniu lygiu parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Tarp 11 paramos gavėjų: Asociacija „TEDxVilnius“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Elektrėnų ledo ritulio klubas LRK ENERGIJA, Rotulių kaimo bendruomenė, UNICEF Lietuvos nacionalinis komitetas ir kitos organizacijos.
 
 
Aktualūs dokumentai (regioninė ir nacionalinė parama)
Priimamos tik Fondo nustatytos formos paraiškos ir tik iš anksto nurodytu laikotarpiu. Teikiant paraiškas privalote naudoti aktualią dokumento formą. 

Paraiškų vertinimas (regioninė ir nacionalinė parama)

Paraiškų vertinimas vyksta dviem etapais: administracinio paraiškos vertinimo metu įvertinamas paraiškos užpildymo taisyklingumas, o kokybinio vertinimo metu vertinamas paraiškos atitikimas paramos skyrimo kriterijams. Nacionalinės apimties projektams iš fondo paramai numatyto biudžeto skiriama 80 proc., bendruomenių, kurių aplinkoje veikia Grupės įmonės, t.y. regioniniams projektams, – 20 proc.
 
Vertinant paraiškas atsižvelgiama į veiklos ar projekto kokybę ir atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, vertybėms, veiklos tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę visuomenei, atitiktį fondo veiklos tikslams, o nacionalinio lygmens paraiškoms – ir prioritetines paramos sritis.
 
Vertinant paraiškas laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo ir nešališkumo, konfidencialumo, bei atitikties Fondo veiklos tikslams principų. Vertinama paraiškų kokybė, idėjos originalumas ir aktualumas, atitikimas socialinei realybei ir savalaikiškumui, pareiškėjo vykdomos veiklos skaidrumas, rezultatų ir rodiklių pagrįstumas, sukuriama vertė visuomenei, atitikimas „Lietuvos energijos“ grupės vertybėms, socialinės atsakomybės kryptims ir kitiems kriterijams, nurodytiems paramos valdymo taisyklėse.
 
Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui. 
 
Paraiškų vertinimas ir sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimas
Vertinimas vykdomas dviem etapais:
 
1) Administracinis paraiškos vertinimas, kurio metu vertinamas paraiškos paramai gauti užpildymas;
2) Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinama paraiškos paramai gauti atitiktis paramos skyrimo kriterijams.
 
Atliekant administracinį paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra užpildyta netinkamai, Fondo atstovas informuoja pareiškėją apie paraiškos pildymo trūkumus. Pareiškėjas nurodytus trūkumus turi teisę pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas ir pateikti Fondui patikslintą paraišką. Pareiškėjui nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų arba pašalinus ne visus, paraiška toliau nevertinama.
 
Visos tinkamai užpildytos paraiškos perduodamos Vertinimo komitetui, kuris vėliau atlieka kokybinį Paraiškų vertinimą. Tuo atveju, jei Vertinimo komitetui paraiškos vertinimo metu trūksta informacijos vertinimui atlikti, vertinimo komitetas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl informacijos patikslinimo. Pareiškėjas privalo patikslinti informaciją per 2 darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos. Pareiškėjui nustatytu terminu nepatikslinus prašomos informacijos, paraiška atmetama. Atlikęs kokybinį paraiškų vertinimą, Vertinimo komitetas parengia nustatytos formos paraiškų vertinimo ataskaitą ir teikia ją Vadovui. Vadovas šią ataskaitą teikia Valdybai. Valdybai pritarus paraiškų vertinimo ataskaitai, ji teikiama tarybos nuomonei.
 
Paramos gavėjams taikomi reikalavimai, paramos skyrimo kriterijai ir kita aktuali informacija pateikiama Paramos skyrimo politikoje ir Paramos valdymo taisyklėse.

„Lietuvos energijos“ grupės akcininko sprendimu, paramos fondo biudžetą gali sudaryti visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grupės įmonių grynojo pelno, įvertinto eliminuojant netipinės veiklos rezultatą.

Kontaktai

Ernesta Dapkienė
„Lietuvos energijos“ paramos fondo vadovė
Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius
Tel. +370 (5) 278 2042
parama@le.lt
 
Paraiškos pildymo klausimais skambinti:
- Regioninė ir nacionalinė parama +370 652 64496 (Viktorija)
- Stipendijų skyrimas +370 626 46201 (Vilija)